Ước tính GRDP năm 2023 của tỉnh Nam Định đạt tốc độ phát triển 109,48%

Theo số liệu ước tính lần 1 của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm (GRDP) năm 2023 của tỉnh có giá hiện hành là 102.981 tỷ 107 triệu đồng, giá so sánh là 57.879 tỷ 885 triệu đồng, đạt tốc độ phát triển là 109,48%.

18/07/2023

Nam Định

Hầu hết các khu vực kinh tế đều đạt tốc độ phát triển trên 100%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức giá hiện hành là 18.268 tỷ 888 triệu đồng, giá so sánh là 10.510 tỷ 696 triệu đồng, đạt tốc độ phát triển là 103,59%.

Khu vực công nghiệp và xây dựng có mức giá hiện hành là 44.811 tỷ 863 triệu đồng, giá so sánh là 25.244 tỷ 784 triệu đồng, đạt tốc độ phát triển là 114,10% (tính riêng khu vực công nghiệp có giá hiện hành là 34.497 tỷ 652 triệu đồng, giá so sánh là 20.311 tỷ 850 triệu đồng, đạt tốc độ phát triển là 114,10%).

Khu vực dịch vụ có mức giá hiện hành là 36.722 tỷ 276 triệu đồng, giá so sánh là 25.244 tỷ 784 triệu đồng, đạt tốc độ phát triển là 107,67%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm là 3.178 tỷ 79 triệu đồng, giá so sánh là 1.812 tỷ 554 triệu đồng, tốc độ phát triển là 104,75 triệu đồng.

Thống kê GRDP Nam Định 2023

Đây là số liệu ước tính GRDP năm 2023 tại thời điểm ngày 11-7-2023, Tổng cục Thống kê sẽ biên soạn, thông báo số liệu ước tính lần 2 vào ngày 25-11-2023 theo quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 7-11-2022 của Chính phủ về nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu GRDP trong nước, chỉ tiêu GRDP trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

Theo: chinhphu.vn

Tham khảo Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông – Aurora IP tại Nghĩa Hưng, Nam Định